ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อสอบถามปัญหาและขอข้อมูลข่าวสาร

แผนที่กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : servicelink@doae.go.th โทรศัพท์. 02-5790121-27
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานส่วนกลาง

 • สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) อีเมล์ : secreta@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2579-3013
 • กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) อีเมล์ : person@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2579-9521
 • กองคลัง (กกจ.) อีเมล์ : finance@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2940-6044
 • กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร (กพวศ.) อีเมล์ : agrodev@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2579-3804
 • กองแผงงาน (กผง.) อีเมล์ : plan@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2579-3741
 • กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กวพ.) อีเมล์ : research@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2579-9587
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) อีเมล์ :ict10@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2579-3723
 • สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (สพท.) อีเมล์ : agritech@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2561-3220
 • กองพัฒนาเกษตรกร (กพก.) อีเมล์ : farmdev10@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2561-4795
 • กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (กอป.) อีเมล์ : agriqua@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2940-6189
 • สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (สสจ.) อีเมล์ : agriman10@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2561-3475-6
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) อีเมล์ : inaudit@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2561-4875
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) อีเมล์ : pedd@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2940-6023
 • กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (กสว.) อีเมล์ : sceb10@doae.go.th โทรศัพท์. 0-2955-1595
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร อีเมล์ : sahakorn_doae@hotmail.com โทรศัพท์. 0-2579-0885,0-2579-8699,0-2579-8705,0-2579-5038
 • งานฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมส่งเสริมการเกษตร  โทรศัพท์. 0-2579-3910