ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%aa นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. : 0-2579-3005
โทรสาร : 0-2579-9450
e-mail : somchai.c@doae.go.th
2 ประวัติ
รองสงกรานต์2 นายสงกรานต์ ภักดีคง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหารโทร. : 0-2579-8907
โทรสาร : 0-2579-3815
e-mail : songkran.p@doae.go.th
2 ประวัติ
นายประสงค์ ประไพตระกูล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
โทร. : 0-2579-3021
โทรสาร : 0-2579-9539
e-mail : prasong_p@outlook.com
2 ประวัติ
รองสุดสาคร2 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
โทร. : 0-2579-3794
โทรสาร : 0-2579-3020
e-mail : sudsakorn.p@doae.go.th
2 ประวัติ
นายสำราญ สาราบรรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. : –
โทรสาร : –
e-mail : –
2 ประวัติ