ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ทะเบียนเกษตรกร
ทะเบียนผู้ปลูกเศรษฐกิจ
 • แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก(3พืช)
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
 • แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
 • แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนอ
 • แบบคำขอจดทะเบียน(สวช.01)
 • แบบคำร้องคัดค้านการจดทะเบียน(สวช.02)
 • แบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (สวช.03)
 • แบบคำร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (สวช.04)
 • แบบคำร้องขอปรับปรุงทะเบียน(สวช.05)
 • แบบคำอุทรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียน (สวช.06)
 • แบบคำร้องทั่วไป(สวช.07)
 • แบบสินค้า01
ทะเบียนข้อมูล GAP
 • แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายกลุ่ม)
 • แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช(สำหรับรายเดียว)