ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นกรมส่งเสริมการเกษตร

DOAE Smart Check plus
เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบติดตามสถานะผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยจ่ายเงินให้แก่ชาวนาและชาวสวนยางพาพา ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา โดยให้ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรนำไปตรวจสอบสิทธิและรับรองสิทธิ์
pig3
ProtectPlants
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืขและศัตรูพืช พร้อมทั้งมีฟังค์ชั่นเด่นที่คอยติดตามการระบาดศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรป้องกันได้ทันท่วงที แอพพลิเคชั่นประกอบไปด้วยฟังค์ชั่นหลัก 6 หมวด ได้แก่
ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านอารักขาพืช วินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น วินิจฉัยตามชนิดพืช พยากรณ์เตือนการระบาด พยากรณ์สภาพอากาศ
pig2
icon ศัพท์เกษตร
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้ศัพท์พื้นฐานด้านการเกษตรโดยแบ่งเป็น 8 หมวดคำศัพท์ ได้แก่ คำศัพท์หมวดตัวเลข วันเดือนและฤดูกาล คำทักทาย และอื่นๆ การเกษตร ผัก สมุนไพร และเครื่องเทศ ผลไม้ พืชไร่ และไม้ยืนต้น และคำศัพท์หมวดสัตว์ ทางการเกษตร ใน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และภาษาบาฮาชาpig