E-Clip เกษตรมิติใหม่

1.1) ตลาดเกษตรกร1.2) การควบคุมแมลงศัตรูพืช1.3) การปรับพฤติกรรมการผลิต1.4) วิสาหกิจชุมชน1.5) พัฒนาเกษตรกร

ตลาดเกษตรกร

ตอนที่ 1
ตลาดเกษตรกรคืออะไร

 

ตอนที่ 2
ตลาดเกษตรกรต่างจากตลาดอื่นอย่างไร

 

ตอนที่ 3
สินค้าและคุณภาพสินค้าในตลาดเกษตรกร

 

ตอนที่ 4
การจัดการตลาดเกษตรกร

 

ตอนที่ 5
การสร้าง Brand สินค้าและพัฒนาสู่สินค้า
Premium

 

การควบคุมแมลงศัตรูพืช

ตอนที่ 1
มารู้จักด้วงแรดมะพร้าว !!

 

ตอนที่ 2
การจัดการแหล่งขยายพันธุ์และ
ด้วงแรดมะพร้าวตัวเต็มวัย

 

ตอนที่ 3
เชื้อราเขียว ผู้ช่วยจากธรรมชาติ

 

ตอนที่ 4
เชื้อราเขียว หาได้จากไหน ??

 

ตอนที่ 5
มาร่วมมือกำจัดศัตรูพืชตัวฉกาจให้หมดไป

 

การปรับพฤติกรรมการผลิต

ตอนที่ 1
ปรับและเปลี่ยน สู่ทางเลือกใหม่

 

ตอนที่ 2
เปลี่ยนการผลิตพืชโดยใช้หลักโซนนิ่ง

 

ตอนที่ 3
เกษตรผสมผสานลดผลกระทบในการผลิต

 

ตอนที่ 4
เปลี่ยนชนิดพืชให้เข้ากับสถานการณ์น้ำ

 

ตอนที่ 5
ใช้หลักโซนนิ่งมีผลดีอย่างไร ?

 

วิสาหกิจชุมชน

ตอนที่ 1
ประโยชน์จากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 

ตอนที่ 2
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมีประโยชน์อย่างไร

 

ตอนที่ 3
วิสาหกิจชุมชนกับหน้าที่ทางภาษีอากร

 

ตอนที่ 4
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่
SMART PRODUCT

 

ตอนที่ 5
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยววิถีเกษตร

 

พัฒนาเกษตรกร

ตอนที่ 1
กองทุนในกลุ่มเกษตรกร

 

ตอนที่ 2
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 

ตอนที่ 3
Smart Farmer และ Young Smart Farmer

 

ตอนที่ 4
แม่บ้านเกษตรกรกับความมั่นคงด้านอาหาร

 

ตอนที่ 5
5 ยุวเกษตรกรไทย