FAQ

1. ถ้าต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ตอบ  ถ้าต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
1.  เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจำตัวบัตรประชาชนตัวจริง
2.  เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่
–  บัตรประชาชนตัวจริง
–  สำเนาหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (ตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนา)
** หลักฐานอื่นๆ สามารถเรียกเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

Document


2. ใครที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้บ้าง?

ตอบ  “ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียน” หมายถึง บุคคลในครัวเรือนเกษตรคนหนึ่งคนใดซึ่งประกอบการเกษตรหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจของนิติบุคคลให้เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรในนามนิติบุคลนั้น ทั้งนี้ไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่แท้จริง ครัวเรือเกษตรหรือนิติบุคคหนึ่งให้มีผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หนึ่งคนเท่านั้น ในกรณีขึ้นทะเบียนของการเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำการประมงให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงาน


3. ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ไหนบ้าง?

ตอบ  สถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้มีดังนี้
1.  เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
– สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม (และร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน) ที่เกษตรกรมีพื้นที่เกษตรอยู่
–  สามารถแต้งปรับปรุงข้อมูลได้ที่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
2.  เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่
–  ให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทำกิจกรรมอยู่ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำกิจกรรมหลายพื้นที่ หลายอำเภอ ให้ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด) โดยเจ้าหน้าที่จะเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตร (Card Reader) เพื่อดึงข้อมูลส่วนบุคคลจากสำนักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
–  กรณีที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ Tablet ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน FAARMis Application เจ้าหน้าที่สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่ พร้อมวาดผังแปลงไปพร้อมๆ กันในคราวเดียวกันได้ (เฉพาะพื้นที่ที่มีสัญญาณ Internet 3G / Wifi)

REG


4. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วได้อะไรบ้าง?

ตอบ  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีดังนี้
1.  เป็นฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปัจจัยการผลิต ตลอดจนการจำแนกเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายภาครัฐ
2.  เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนโครงการ / กิจกรรม การส่งเสริมการเกษตรในมิติต่างๆ ที่มีความแม่นยำ ถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานในปัจจุบัน
3.  เป็นฐานข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.  เป็นฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ และภุมิภาคอาเซียน